BG EN
ЕФ Асет Мениджмънт
Новини
15/05
2014

Промяна в Общите правила и Правилата за оценка на портфейла и определяне на

  1. Комисията за финансов надзор с Решение № 473-ДФ/14.05.2014 г. и Решение № 475-ДФ/14.05.2014 г. издаде одобрение на Управляващо дружество "ЕФ Асет Мениджмънт" АД за промяна в Правилата, съответно на управляваните от него Договорен фонд "ЕФ Принсипал" и Договорен фонд "ЕФ Рапид".
  2. Комисията за финансов надзор с Решение № 474-ДФ/14.05.2014 г. и Решение № 476-ДФ/14.05.2014 г. издаде одобрение на Управляващо дружество "ЕФ Асет Мениджмънт" АД за промяна в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите, съответно на управляваните Договорен фонд "ЕФ Принсипал" и Договорен фонд "ЕФ Рапид".
виж още →
28/03
2014

Годишни финансови отчети за 2013 г.

Управляващо дружество "ЕФ Асет Мениджмънт" АД уведомява притежателите на дялове и инвеститорите, че на 28.03.2014 г. е представило на КФН годишни отчети за 2013 г. на Договорен фонд „ЕФ Принсипал” и Договорен фонд „ЕФ Рапид”. Отчетите са на разположение на адрес: гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43 всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа и на адрес: www.efam.bg .

виж още →
01/03
2014

Прекратяване регистрацията на финансови инструменти

Управляващо дружество "ЕФ Асет Мениджмънт" АД уведомява притежателите на дялове и инвеститорите, че от 01.04.2014 г. се прекратява регистрацията на емисията дялове , издадена от Договорен фонд „ ЕФ Принсипал“ с борсов код (SPKA) на Българска фондова борса София.

виж още →
05/04
2013

Промяна в наименованието на УД "Сентинел Асет Мениджмънт" ЕАД

На 05,04,2013 г. въз основа на решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, в Търговския Регистър (вписване 20130417140248) е променео наименованието и правно-организационната форма на Управляващо дружество “СЕНТИНЕЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД на ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД.

виж още →
05/12
2012

Промяна в капитала на УД "Сентинел Асет Мениджмънт" ЕАД

На 05,12,2012 г.ИП „ Евро-Финанс“ АД, намалява делът си от капитала на УД „Сентинел Асет Мениджмънт“ЕАД на 19%, чрез продажба на 324 000 бр. акции. Със същата дата в Търговският регистър е вписан и нов съвет на директорите на дружеството.
Милена Аврамова – Председател на съвета на директорите
Иво Сеизов – Изпълнителен директор
Виктория Иванова – Член на съвета на директорите

виж още →
30/07
2012

Увеличение на капитала на УД "Сентинел Асет Мениджмънт" ЕАД

На 30,07,2012 г. Сентинел Асет Мениджмънт ЕАД увеличи капитала си до 400 000 лв., чрез издаване на нови акции в размер на 150 000 лв.

виж още →
29/03
2012

Годишни финансови отчети за 2012 г.

Управляващо дружество "Сентинел Асет Мениджмънт" Е АД уведомява притежателите на дялове и инвеститорите, че на 29.03.2012 г. е представило на КФН годишни отчети за 2012 г. на Договорен фонд „Сентинел – Принсипал” и Договорен фонд „Сентинел – Рапид”. Отчетите са на разположение на адрес: гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43 всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес: www.efam.bg

виж още →
10/01
2012

Промяна в собствеността на УД "Сентинел Асет Мениджмънт" АД

Управляващо дружество „Сентинел Асет Мениджмънт” АД съобщава, че на 9 януари 2012 г. Валентин Карабашев е прехвърлил 125 000 акции, представляващи 50 % от капитала на управляващото дружество на ИП „Евро – финанс” АД. След приключване на продажбата, ИП „Евро – финанс” АД е собственик на 100 % от капитала на Управляващо дружество „Сентинел Асет Мениджмънт” АД. За изпълнителен директор на дружеството е избран Красимир Киров.

виж още →
29/07
2011

Тримесечни финансови отчети към 30.06.2011 г.

Управляващо дружество "Сентинел Асет Мениджмънт" АД уведомява притежателите на дялове и инвеститорите, че на 29.07.2011 г. е представило на КФН тримесечни отчети към 30.06.2011 г. на Договорен фонд „Сентинел – Принсипал” и Договорен фонд „Сентинел – Рапид”. Отчетите са на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 56, ап. 3, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес: www.sentinel-am.bg.

виж още →
01020304
Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка