BG EN
ЕФ Асет Мениджмънт
Новини
08/03
2022

Борсово търгуван фонд "ЕФ Принсипал ETF" - Въвеждане за търговия на „Сегмент за борсово търгувани продукти” на БФБ АД

Уведомяваме Ви, че Комисията за финансов надзор с Решение № 136-ДФ/16.02.2022 г., издаде одобрение на Управляващо дружество "ЕФ Асет Мениджмънт" АД за промяна в Правилата на управлявания от него Борсово търгуван фонд "ЕФ Принсипал ETF" (с предишно наименование Договорен фонд "ЕФ Принсипал"). Във връзка с горното Борсово търгуван фонд "ЕФ Принсипал ETF" се въвежда за търговия на „Сегмент за борсово търгувани продукти” на 09.03.2022 г.

- ISIN код на емисията: BG9000002055;
- Борсов код на емисията: EFPR;
- CFI код на емисията: CIOIRS;
- Вид на дяловете: безналични, поименни, свободно прехвърляеми;
- Размер на емисията: променлив;
- Номинална стойност на един дял: 1.00 /един/ лв.;
- Валута на издаване: лева;
- Валута на търговия: лева;

виж още →
20/01
2022

ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ В ДФ ЕФ ПРИНСИПАЛ

УВАЖАЕМИ ИНВЕСТИТОРИ, С настоящото бихме желали да Ви уведомим, че на свое заседание на 10.12.2021г. УД ЕФ Асет Мениджмънт АД взе решение за допускане на дяловете на Договорен фонд „ЕФ Принсипал“ до търговия на регулиран пазар – Българска фондова борса АД. В тази връзка се налага премахване на възможността за издаване на частични дялове от Фонда. С оглед на гореизложеното Ви молим в срок до 27.01.2022г. да заявите за обратно изкупуване притежаваните от Вас частични дялове. В случай, че до тази дата не бъдат предприети действия от Ваша страна, инвестицията Ви в частични дялове ще бъде допълнена до цяло число за сметка на УД ЕФ Асет Мениджмънт АД. Благодарим Ви предварително за разбирането и съдействието!
виж още →
07/01
2022

Промяна в таксата за управление - ДФ ЕФ Рапид

С решение № 14- ДФ от  06.01.2022г. КФН издаде одобрение на УД "ЕФ Асет Мениджмънт" АД за промяна в Правилата на ДФ "ЕФ Рапид". Считано от 06.01.2022г., таксата за управление, която ДФ "ЕФ Рапид" заплаща на УД "ЕФ Асет Мениджмънт" АД се намалавя от 1.95% на 1.50%.

виж още →
01/06
2021

Национален договорен фонд "ЕФ Потенциал"

УД  „ЕФ Асет Мениджмънт ” АД получи разрешение за организиране и управление на Национален Договорен Фонд "ЕФ Потенциал" с Решение 313 - НИФ от 20.05.2021г. Националният договорен фонд от отворен тип "ЕФ Потенциал" започва да набира средства, като ще инвестира в прехвърляеми ценни книжа или в други ликвидни финансови активи, набрани чрез публично предлагане парични средства, на принципа на разпределение на риска. Национален договорен фонд „ЕФ Потенциал“ не е предприятие по смисъла на Директива 2009/ 65/ЕО, съответно не е колективна инвестициона схема.

виж още →
22/04
2021

Промяна в таксите за управление

С решение № 233- ДФ от  22.04.2021г. и решение №234- ДФ от 22.04.2021г. КФН издаде одобрение на УД "ЕФ Асет Мениджмънт" АД за промяна в Правилата на ДФ "ЕФ Принсипал" и ДФ "ЕФ Рапид". Считано от 22.04.2021г., таксата за управление, която ДФ "ЕФ Принсипал" заплаща на УД "ЕФ Асет Мениджмънт" АД се намалавя от 2.35% на 1.95%, съответно – таксата за управление, дължима от ДФ "ЕФ Рапид" се намалява от 2.35% на 1.95%.

виж още →
22/04
2020

Предлагане на дялове в Германия

Уведомяваме Ви, че дяловете на ДФ ЕФ Принсипал се предлагат и на територията на Германия.

BaFin-ID ЕФ Принсипал: 70157835

виж още →
20/03
2020

Превантивни мерки във връзка с извънредната обстановка в страната

Уважаеми клиенти,

На свое заседание от 16.03.2020г. Съветът на директорите на УД  „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД прие решение, съобразено с препоръките от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждането на противоепидемични мерки на територията на Република България, за преминаване към дистанционна форма (home office) на изпълнение на служебните задължения с цел ограничаване на социалните контакти.

Във връзка с горното, срещите с инвеститорите ще се осъществяват, чрез предварителна уговорка на тел: 02/9021944, e-mail: office@efam.bg,  лице за контакт: Иван Овчаров – Изпълнителен директор.

Екипът на ЕФ Асет Мениджмънт АД продължава работния процес с цел съхраняване на всички операции и инвестициите на нашите клиенти.

виж още →
31/10
2019

Промяна в таксите за управление

С решение № 1155- ДФ от  29.10.2019г. и решение №1156- ДФ от 29.10.2019г. КФН издаде одобрение на УД "ЕФ Асет Мениджмънт" АД на промяна в Правилата на ДФ "ЕФ Принсипал" и ДФ "ЕФ Рапид". Считано от 29.10.2019г., таксата за управление, която ДФ "ЕФ Принсипал" заплаща на УД "ЕФ Асет Мениджмънт" АД се намалавя от 3% на 2.35%, съответно – таксата за управление, дължима от ДФ "ЕФ Рапид" се намалява от 3% на 2.35%.

виж още →
11/09
2018

Промяна в таксите на управление

С решение № 958- ДФ от 11.10.2018г. и решение №959- ДФ от 11.10.2018г. КФН издаде одобрение на УД "ЕФ Асет Мениджмънт" АД на промяна в Правилата на ДФ "ЕФ Принсипал" и ДФ "ЕФ Рапид". Считано от 11.10.2018г., таксата за управление, която ДФ "ЕФ Принсипал" заплаща на УД "ЕФ Асет Мениджмънт" АД се намалавя от 4% на 3%, съответно – таксата за управление, дължима от ДФ "ЕФ Рапид" се увеличава от 2.5% на 3%. Актуалните правила може да намерите в сайта ни.

виж още →
01020304
Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка