BG EN
ЕФ Асет Мениджмънт
Новини
01/06
2021

Национален договорен фонд "ЕФ Потенциал"

УД  „ЕФ Асет Мениджмънт ” АД получи разрешение за организиране и управление на Национален Договорен Фонд "ЕФ Потенциал" с Решение 313 - НИФ от 20.05.2021г. Националният договорен фонд от отворен тип "ЕФ Потенциал" започва да набира средства, като ще инвестира в прехвърляеми ценни книжа или в други ликвидни финансови активи, набрани чрез публично предлагане парични средства, на принципа на разпределение на риска. Национален договорен фонд „ЕФ Потенциал“ не е предприятие по смисъла на Директива 2009/ 65/ЕО, съответно не е колективна инвестициона схема.

виж още →
22/04
2021

Промяна в таксите за управление

С решение № 233- ДФ от  22.04.2021г. и решение №234- ДФ от 22.04.2021г. КФН издаде одобрение на УД "ЕФ Асет Мениджмънт" АД за промяна в Правилата на ДФ "ЕФ Принсипал" и ДФ "ЕФ Рапид". Считано от 22.04.2021г., таксата за управление, която ДФ "ЕФ Принсипал" заплаща на УД "ЕФ Асет Мениджмънт" АД се намалавя от 2.35% на 1.95%, съответно – таксата за управление, дължима от ДФ "ЕФ Рапид" се намалява от 2.35% на 1.95%.

виж още →
22/04
2020

Предлагане на дялове в Германия

Уведомяваме Ви, че дяловете на ДФ ЕФ Принсипал се предлагат и на територията на Германия.

BaFin-ID ЕФ Принсипал: 70157835

виж още →
20/03
2020

Превантивни мерки във връзка с извънредната обстановка в страната

Уважаеми клиенти,

На свое заседание от 16.03.2020г. Съветът на директорите на УД  „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД прие решение, съобразено с препоръките от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждането на противоепидемични мерки на територията на Република България, за преминаване към дистанционна форма (home office) на изпълнение на служебните задължения с цел ограничаване на социалните контакти.

Във връзка с горното, срещите с инвеститорите ще се осъществяват, чрез предварителна уговорка на тел: 02/9021944, e-mail: office@efam.bg,  лице за контакт: Иван Овчаров – Изпълнителен директор.

Екипът на ЕФ Асет Мениджмънт АД продължава работния процес с цел съхраняване на всички операции и инвестициите на нашите клиенти.

виж още →
31/10
2019

Промяна в таксите за управление

С решение № 1155- ДФ от  29.10.2019г. и решение №1156- ДФ от 29.10.2019г. КФН издаде одобрение на УД "ЕФ Асет Мениджмънт" АД на промяна в Правилата на ДФ "ЕФ Принсипал" и ДФ "ЕФ Рапид". Считано от 29.10.2019г., таксата за управление, която ДФ "ЕФ Принсипал" заплаща на УД "ЕФ Асет Мениджмънт" АД се намалавя от 3% на 2.35%, съответно – таксата за управление, дължима от ДФ "ЕФ Рапид" се намалява от 3% на 2.35%.

виж още →
11/09
2018

Промяна в таксите на управление

С решение № 958- ДФ от 11.10.2018г. и решение №959- ДФ от 11.10.2018г. КФН издаде одобрение на УД "ЕФ Асет Мениджмънт" АД на промяна в Правилата на ДФ "ЕФ Принсипал" и ДФ "ЕФ Рапид". Считано от 11.10.2018г., таксата за управление, която ДФ "ЕФ Принсипал" заплаща на УД "ЕФ Асет Мениджмънт" АД се намалавя от 4% на 3%, съответно – таксата за управление, дължима от ДФ "ЕФ Рапид" се увеличава от 2.5% на 3%. Актуалните правила може да намерите в сайта ни.

виж още →
12/05
2015

Промяна в съвета на директорите

Управляващо дружество ЕФ Асет Мениджмънт АД, уведомява, че съгласно взето решение на общо събрание на акционерите от 14.04.2015 г. и след вписване по партидата на дружеството в търговския регистър към агенция по вписванията от 11.05.2015 г., като изпълнителен директор на дружеството е избран Иван Константинов Овчаров.
12.05.2015 г.

виж още →
30/03
2015

Годишни финансови отчети за 2014 г.

Управляващо дружество "ЕФ Асет Мениджмънт" АД уведомява притежателите на дялове и инвеститорите, че на 27.03.2015 г. е представило на КФН годишни отчети за 2014 г. на Договорен фонд „ЕФ Принсипал” и Договорен фонд „ЕФ Рапид”. Отчетите са на разположение на адрес: гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43 всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа и на адрес: www.efam.bg 30,03,2015 г.

виж още →
30/09
2014

Сключен договор за брокерски услуги

На 01.10.2014 г. беше сключен договор за предоставяне на брокерски услуги между ДФ „ЕФ Принсипал“ и ИП „Интеркапитал маркетс“, притежаващ лиценз за ИП РГ-03-0204/24.02.2006 г. издаден от Комисия за Финансов Надзор. В следствие на това е и направена актуализация в проспекта на ДФ "ЕФ Принсипал", който можете да откриете на същата електронната страница.

виж още →
01020304
Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка