BG EN
ЕФ Асет Мениджмънт
За нас

ЕФ Асет Мениджмънт АД

ЕФ Асет Менидмънт АД е финансова компания, която оперира на капиталовите пазари с цел реализирането на печалба от търговията и инвестициите във финансови инструменти. Основните инвестиции които нашите фонд мениджъри насочват финансов ресурс са български държавни и общински ценни книжа, корпоративни акции и облигации, парични инструменти и депозити. Така в зависимост от глобалните трендове инвестициите намират своето място в активи с потенциал за растеж.
УД ЕФ Асет Мениджмънт е пълноправен член в Българска асоциация на управляващите дружества.

Колективни Инвестиционни Схеми

Инвеститорите, които доверяват своите средства на ЕФ Асет Менидмънт АД имат възможност да избират между два договорни фонда – Борсово търгуван фонд „ЕФ Принсипал ETF” и Договорен фонд ЕФ Рапид. Така те придобиват дялове от инвестиционния фонд, чиято стойност отразява нарастването на портфейла на фонда.

Национален Договорен Фонд

Национален договорен фонд „ЕФ Потенциал“ е фонд от отворен тип, който инвестира в прехвърляеми ценни книжа или в други ликвидни финансови активи, набрани чрез публично предлагане парични средства, на принципа на разпределение на риска. Национален договорен фонд „ЕФ Потенциал“ не е предприятие по смисъла на Директива 2009/ 65/ЕО, съответно не е колективна инвестиционна схема.

Кой може да извършва управление на активи

Съгласно Българското законодателство, единствено финансови институции лиценизирани от КФН , а именно инвестиционни посредници и управляващи дружества има право да управляват клиентски средства, инвестирайки ги във финансови инструменти.  Инвестиционните посредници извтршват поверително управление на индивидуални портфейли, а управляващите дружества управляват договорни фондове и индивидуални портфейли.

  • ЕФ Асет Менидмънт АД притежава лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество No17-УД/09.03.2006г. и нов лиценз No 68-УД/09.12.2020 г.
  • ЕФ Асет Мениджмънт АД е получило разрешение за организиране и управление на Национален договорен фонд № 313 – НИФ от 20.05.2021г.
  • ДФ ЕФ Принсипал притежава лиценз за извършване на дейност като договорен фонд No 2 – ДФ 19.09.2005г.
  • ДФ ЕФ Рапид притежава лиценз за извършване на дейност като договорен фонд No 6 – ДФ 17.10.2005г.

През годините

  • 2005 - Учредяване като съвместно дружество между Евро-Финанс АД и Валентин Карабашев с капитал 100 000
  • 2005 - получаване на лицез за извършване на дейност като Управляващо дружество от КФН
  • 2005 - Увеличение на капитала до 250 000 лева, чрез издаване на нови акции в размер на 150 000 лева
  • 2012 – Евро-Финанс АД придобива 100% от капитала на дружеството
  • 2012 - Увеличение на капитала до 400 000 лева, чрез издаване на нови акции в размер на 150 000 лева
  • 2013 – Евро –Финанс АД намалява делът си на 19% чрез продажба на 324 000 акции

Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка