BG EN
ЕФ Асет Мениджмънт
Екип

Нашият екип

Управляващото дружество се представлява заедно от Изпълнителният му директор Иван Овчаров и Прокуриста Ивелина Иванова.

Иван Овчаров
Изпълнителен директор

Иван Овчаров има висше образование - придобита образователно-квалификационна степен Бакалавър по специалност „Финанси” от УНСС, гр. София. От 2003 г. Иван Овчаров работи във водещи български и чужди инвестиционни посредници, заемал е длъжности като ръководител търговия, портфолио мениджър и изпълнителен директор. Иван Овчаров притежава лиценз за брокер на ценни книжа, както и за инвестиционен консултант издадени от КФН.

Ивелина Иванова
Прокурист

Ивелина Иванова има висше образование - придобита образователно-квалификационна степен Магистър по специалност "Финансов Контрол" от УНСС, гр. София. В периода 2007 – 2012 г. работи в областта на счетоводството, а от 2012 г.  в Управляващо дружество. От 2015 г. притежава лиценз за инвестиционен консултант, издаден от КФН.

Теодора Шопова

Член на Съвета на директорите

Теодора Шопова има висше образование – придобита образователно-квалификационна степен Магистър по специалност Маркетинг от Университета за национално и световно стопанство. От 2015 до 2022 Теодора Шопова е заемала консултантска позиция във водеща банкова институция в България. От 2022г. г-жа Шопова заема счетоводна позиция в инвестиционен посредник.

Евелина Василева
Член на Съвета на директорите

Евелина Василева има висше образование - придобита образователно-квалификационна степен Магистър по специалност "Финансов Мениджмънт" от Стопанска академия "Димитър А. Ценов", Свищов. От 2001г. работи в областта на застраховането, а от 2019 г. е част от екипа на Управляващо дружество ЕФ Асет Менидмънт АД.

Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка