BG EN
ЕФ Рапид
Инвестиционна стратегия

Профил на фонда
Договорният фонд „ЕФ - Рапид” е от балансиран тип, като инвестира преимуществено в ценни книжа, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в България, в т.ч. акции, дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност. Основни цели на Договорния Фонд са нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен риск и осигуряване на ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове.

Структура на инвестициите
Инвестиционната стратегия на Договорния Фонд предвижда реализирането на капиталови печалби от ценни книжа, приходи от дивиденти/доходи от дялови ценни книжа, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на портфейла от ценни книжа, финансови активи и парични средства. При нормални обстоятелства се предвижда около 60-70% от портфейла на Фонда да е съставен от акции, както и от търгуеми права с цел придобиване на акции от нови емисии при увеличаването на капитала на съответните публични дружества. Делът  на  дълговите  ценни  книжа,  включително  ипотечни,  други  корпоративни  и общински облигации, и ДЦК, както и на инструментите на паричния пазар, ще е до 30-40% от портфейла. Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в границите на горепосочените ограничения.

Доходност и управление на риска
Ръстът се осигурява чрез инвестиране приоритетно в инструменти с фиксирана доходност и дългови ценни книжа. С оглед повишаване доходността част от активите се инвестират във високодоходни книжа. Управлението на риска се осъществява посредством техники за диверсифициране и взаимно съчетаване на активите. Сред основните цели на Фонда е и осигуряване на ликвидност - както на неговите собствени инвестиции, така и на инвестициите в дялове на Фонда.
При условие на продължително пазарно понижение, ще се пристъпва към изтегляне на инвестициите от групата на акциите и насочването им към ниско-рискови активи. Това ще се прави с цел да се защитят вложенията на инвеститорите.

Потенциални инвеститори във фонда?
Основната група инвеститори, към които е насочена дейността на Фонда са инвеститори с над средните за страната доходи, с добра инвестиционна култура и със умерена рискова поносимост.
Инвестиционният продукт на ЕФ Рапид е предназначен за лица (граждани, фирми, институции), които:

  • са готови да поемат умерен инвестиционен риск;;
  • желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия доход от инвестицията;
  • са готови да инвестират парични средства в дългосрочен план;
  • искат да диверсифицират риска на собствения си портфейл;
  • искат парите им да се управляват от професионалисти на финансовите пазари.
Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка