BG EN
ЕФ Принсипал ETF
Профил на фонда

Борсово търгуван фонд „ЕФ Принсипал ETF”
ISIN КОД: BG9000002055, ЕИК 131467907
Колективната инвестиционна схема се управлява от
Управляващо дружество „ ЕФ Асет Мениджмънт ” АД
ЕИК 131422901

В настоящия документ се предоставя ключовата информация за инвеститорите относно този фонд. Документът не е с рекламна цел. Информацията се изисква по закон, за да бъде улеснено разбирането на естеството и рисковете, свързани с инвестирането в този фонд. Препоръчваме Ви да го прочетете, за да можете да вземете информирано решение относно евентуалната инвестиция.

ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

1. Активите на фонда се инвестират в:

 • акции, търгуеми права и други ценни книжа допуснати до или търгувани на регулиран пазар в Република България, от друга държава членка на ЕС или в трета страна,  посочена в списък , одобрен от КФН по предложение на заместник-председателя;
 • ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка, книжа гарантирани от Република България или друга държава членка, както и такива емитирани или гарантирани от трети страни, посочени в списък, одобрен от КФН по предложение на заместник-председателя;
 • ипотечни облигации и други дългови ценни книжа, издадени от български или чуждестранни банки, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в Република България, в друга държава членка или в трета страна посочена в списък, одобрен от КФН по предложение на заместник-председателя на КФН;
 • корпоративни облигации, други дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до или търгувани на регулиран пазар;
 • ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани или гарантирани от регионални или местни органи на Република България, на държава членка или на трета държава, допуснати до или търгувани на регулиран пазар;
 • дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в Република България, в друга държава членка или в трета страна, посочена в списък,  одобрен от КФН по предложение на заместник-председателя;
 • акции и дялове на други колективни инвестиционни схеми, получили разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета със седалище в България, в друга държава членка или в трета държава;
 • влогове в банки, платими при поискване или при които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, и с дата до падежа не повече от 12 месеца;
 • договори за покупка или продажба на финансови инструменти с уговорка за обратно изкупуване (репо сделки).

2. Инвеститорите могат да закупят или да предявят за обратно изкупуване дялове в централния офис на управляващото дружество, в гр. София 1592, бул. “Христофор Колумб” № 43 всеки работен ден от 09.30 часа до 17.00 часа. Инвеститорите могат да купуват и продават дялове на Фонда на БФБ АД.

3. Фондът не преследва конкретна цел по отношение на даден промишлен, георгафски или друг пазарен сектор, класове активи.

4. Фондът предоставя възможност за избор във връзка с определени инвестиции, които ще бъдат направени, като този избор не е базиран на сравнителен показател.

5. „ЕФ Принсипал ETF” не разпределя дивиденти. Приходите от дивиденти се реинвестират

6. Правилата на Фонда позволяват прилагане на подходящи стратегии и техники за предпазване от пазарен, валутен и други рискове (“хеджиране”): сделки с опции, фючърси, суапове и други деривати. Сделките с деривати са свързани с различни и по-високи рискове, отколкото при традиционните инвестиции. Няма сигурност, че подобни сделки и техники, ако бъдат осъществени, ще бъдат успешни.

ПРОФИЛ НА РИСКА И НА ДОХОДНОСТТА

[RISKCHART=4]

ИНДИКАТОР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

* Индикаторът на риска определя типа КИС съобразно дела на инвестициите на схемата в дялови (рискови), дългови (ниско- рискови) и инструменти на паричния пазар (безрискови) и отразява пазарния риск от понижение на цените на съответната група активи.
* Данните за минали периоди, използвани за изчисляване на синтетичния индикатор, може да не представляват надежден показател за бъдещия профил на риска.
* Възможно е посочената категория на риска и доходността да претърпи промяна и че категоризацията на Фонда може да се промени с времето.
* Най-ниската категория не представлява безрискова инвестиция.
* Договорният фонд е балансирана колективна инвестиционна схема, като инвестициите в рискови ценни книжа (акции, права) са до 70 на сто от активите. Фондът е определен в категория 4-та степен по 7- степенната скала на индикатора, на база стойността на показателя "стандартно отклонение", определена съгласно насоките на CESR. За изчисляване на общата рискова експозиция Фондът използва метода на поетите задължения.

ДРУГИ РИСКОВИ ФАКТОРИ, НА КОИТО СА ПОДЛОЖЕНИ ИНВЕСТИТОРИТЕ В ДЯЛОВЕ НЕ ФОНДА, КОИТО НЕ СА ОБХВАНАТИ В ИНДИКАТОРА СА:
 • Лихвен - рискът промените в пазарните лихвени проценти да се отразят неблагоприятно върху дохода или стойността на активите на Фонда;
 • Кредитен - рискът емитентът на дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, съответно лицето предоставило обезпечение, да бъде в невъзможност да изпълни своите задължения, в частност да изплати навреме главницата и/или дължимите лихви;
 • Ликвиден - рискът при определени условия да се окаже трудно или невъзможно Управляващото Дружество да продаде притежавани от Фонда ценни книжа или инструменти на паричния пазар на изгодна цена;
 • Оперативен риск - Възможността да се реализират загуби, свързани с грешки или несъвършенства в системата на организация, неблагоприятни външни събития от нефинансов характер.
 • Рискове от използване на деривати;
 • Други рискове като политическия риск, управленския риск.

Индикативната нетна стойност на активите на фонда (iNAV) може да намерите тук (ISIN iNAV BG9000002055).

Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка