BG EN
ЕФ Принсипал ETF
Инвестиционна стратегия

Профил на фонда
Борсово търгуван фонд „ЕФ Принсипал ETF” е с умерен до висок рисков профил, като инвестира преимуществено в български и чуждестранни акции и дялове от КИС, корпоративни облигации и ипотечни облигации, които се търгуват на регулираните пазари. Основни цели на Договорния Фонд са нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен до висок риск и осигуряване на ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове.

Структура на инвестициите
Инвестиционната стратегия на ЕФ Принсипал ETF предвижда реализирането основно на капиталови печалби от финансови инструменти и в по-малка степен на приходи от дивиденти/доходи от дялови ценни книжа, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на неговия портфейл от финансови инструменти и парични средства.
С оглед постигане на инвестиционните цели на ЕФ Принсипал ETF ,  Управляващото Дружество инвестира набраните средства на Фонда преимуществено в ликвидни акции и облигации, търгуеми права, приети за търговия на български или чуждестранни регулирани пазари, като  инвестира основно в акции и търгуеми права, търгувани в България и в други държави членки. Фондът може да инвестира и в трети държави, включени в списък, одобрен от Заместник-председателя на КФН. Делът на акциите е до 90% от активите на фонда, а дяловете в КИС до 10 на сто от активите, делът на корпоративните облигации е до 60 на сто от активите и делът на ипотечните облигации е до 40 на сто от активите на фонда.

Доходност и управление на риска
Ръстът се осигурява чрез инвестиране във високодоходни активи, а управлението на риска – посредством техники за диверсифициране и взаимно съчетаване на активите. Сред основните цели на Фонда е и осигуряване на ликвидност - както на неговите собствени инвестиции, така и на инвестициите в дялове на Фонда.
При условие на продължително пазарно понижение, ще се пристъпва към изтегляне на инвестициите от групата на акциите и насочването им към ниско-рискови активи. Това ще се прави с цел да се защитят вложенията на инвеститорите.

Потенциални инвеститори във фонда?
Основната група инвеститори, към които е насочена дейността на фонда са инвеститори с над средните за страната доходи, с добра инвестиционна култура и със средна и висока рискова поносимост. Това са инвеститори, които биха искали да участват на пазара на средно - рискови активи, но не биха приели риска да правят самостоятелен подбор в кои активи да инвестират. Чрез Фонда им се предлага възможност за управление на инвестиционния им риск, при запазване на възможността за реализиране на по-високи доходи. 
Инвестиционният продукт на ЕФ - Принсипал ETF е предназначен за лица (граждани, фирми, институции), които:

  • са готови да поемат умерен до висок инвестиционен риск, с цел реализиране на по-висок доход;
  • желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия доход от инвестицията;
  • са готови да инвестират парични средства в дългосрочен план;
  • искат да диверсифицират риска на собствения си портфейл;
  • искат парите им да се управляват от професионалисти на финансовите пазари.
Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка