BG EN
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ
Профил на фонда

НАЦИОНАЛЕН ДОГОВОРЕН ФОНД „ЕФ ПОТЕНЦИАЛ”
ISIN КОД: BG9000013219, ЕИК: 177489964
Националният инвестиционен фонд се управлява от
Управляващо дружество "ЕФ Асет Мениджмънт" АД, ЕИК 131422901

ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

1. Активите на фонда се инвестират в:

 • акции в дружества и други ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества;
 • ипотечни облигации и други дългови ценни книжа, издадени от български или чуждестранни банки, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в Република България, в друга държава членка или в трета страна посочена в списък, одобрен от Комисията по предложение на заместник-председателя;
 • корпоративни облигации, други дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до или търгувани на регулиран пазар;
 • други прехвърляеми ценни книжа, които дават право за придобиване на прехвърляеми ценни книжа чрез записване или извършване на замяна.
 • във влогове в банки, платими при поискване или при които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, при условие че банката е със седалище в Република България или в друга държава членка, а ако е със седалище в трета държава – при условие че е обект на благоразумни правила, които с решение на комисията по предложение на заместник-председателя са определени за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз.
 • сертификати върху ценни (благородни) метали.
 • договори за покупка или продажба на финансови инструменти с уговорка за обратно изкупуване (репо-сделки).
 • Фондът може да инвестира 98 % от активите си в банкови депозити в банки, платими при поискване или при които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, при условие че банката е със седалище в Република България или в друга държава членка, а ако е със седалище в трета държава – при условие че е обект на благоразумни правила, които с решение на комисията по предложение на заместник-председателя са определени за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз. Максималната стойност на депозитите в една кредитна институция не може да надвишава 50 % от активите на фонда.
 • Фондът поддържа не по-малко от 2% от активите си в парични средства.

2. Инвеститорите могат да закупят или да предявят за обратно изкупуване дялове в офиса на УД на адрес: гр. София 1592, бул. “Христофор Колумб” № 43 всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа.

3. Националният Договорен Фонд не е ориентиран към инвестиции в определен промишлен или друг пазарен сектор. Националният Договорен Фонд инвестира основно в ценни книжа, търгувани в България и в други държави членки.

4. Получените от националния договорен фонд дивиденти не се разпределят между инвеститори, а увеличават нетната стойност на активите му.

5. Правилата на Фонда позволяват прилагане на подходящи стратегии и техники за предпазване от пазарен, валутен и други рискове (“хеджиране”): сделки с опции, фючърси, суапове и други деривати. Факторите, които се очаква да определят резултата на Фонда от тези операции, са: доходност на активите, ефективност на използваните техники на хеджиране, ликвидност на пазарите и др. Сделките с деривати са свързани с различни и по-високи рискове, отколкото при традиционните инвестиции. Няма сигурност, че подобни сделки и техники, ако бъдат осъществени, ще бъдат успешни.

6. Националният договорен фонд не е предприятие по смисъла на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и не е колективна инвестиционна схема.

ПРОФИЛ НА РИСКА И НА ДОХОДНОСТТА

[RISKCHART=5]

Индикаторът на риска и на доходността дава насока относно нивото на риск на Фонда и потенциала му за реализиране на доход. Колкото по-голямо е числото, толкова по-голям е потенциалът на растеж, но и рискът да се загубят пари.

Възможно е посочената категория на риска и доходността да претърпи промяна и че категоризацията на Фонда може да се промени с времето.

Най-ниската категория не представлява безрискова инвестиция.

Националният Договорен Фонд поема умерен към висок риск, като инвестициите са основно в ликвидни акции. С оглед занижаване на риска, Фондът формира и инвестиционна компонента в дългови ценни книжа. Тъй като няма натрупана история, Управляващото дружество приема SOFIX за бенчмарк за Фонда. Изчисляването на синтетичния индикатор за риск и доходност се определя, като към налична история на възвращаемостта на фонда се добавят калибрираните данни за SOFIX. Поради липса на исторически данни за Фонда, към момента синтетичният индикатор е определен изцяло по исторически данни за възвращаемостта на SOFIX. Фондът е определен в категория 5-та степен по 7- степенната скала на индикатора, на база стойността на показателя "стандартно отклонение", определена съгласно насоките на CESR. За изчисляване на общата рискова експозиция Фондът използва метода на поетите задължения.

Данните за минали периоди, използвани за изчисляване на синтетичния индикатор  не представляват надежден показател за бъдещия профил на риска на Фонда. Инвестициите  в Националния договорен фонд  не  са гарантирани от гаранционен фонд.

Други рискови фактори, на които са подложени инвеститорите в дялове не Фонда, които не са обхванати в индикатора са:

 • Лихвен - рискът промените в пазарните лихвени проценти да се отразят неблагоприятно върху дохода или стойността на активите на Фонда;
 • Кредитен - рискът емитентът на дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, съответно лицето предоставило обезпечение, да бъде в невъзможност да изпълни своите задължения, в частност да изплати навреме главницата и/или дължимите лихви;
 • Ликвиден - рискът при определени условия да се окаже трудно или невъзможно Управляващото Дружество да продаде притежавани от Фонда ценни книжа или инструменти на паричния пазар на изгодна цена;
 • Оперативен риск - Възможността да се реализират загуби, свързани с грешки или несъвършенства в системата на организация, неблагоприятни външни събития от нефинансов характер.
 • Рискове от използване на деривати;
 • Други рискове като пазарен, валутен, инфлационен, политическия риск, управленския риск.
Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка