BG EN
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ

Национален договорен фонд „ЕФ Потенциал“ (Фонда) е фонд от отворен тип, който инвестира в прехвърляеми ценни книжа или в други ликвидни финансови активи, набрани чрез публично предлагане парични средства, на принципа на разпределение на риска.
Национален договорен фонд „ЕФ Потенциал “ не е предприятие по смисъла на Директива 2009/ 65/ЕО, съответно не е колективна инвестиционна схема.

Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка